کد خبر: 5278
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Binary Pulsar / /

ستاره تپنده ای که حول یک ستاره در حال چرخش است وبا آن تشکیل یک ستاره دوتایی می دهد.اولین تپنده دوتایی در سال 1974 با شماره PSR 1913+16 کشف شده است.جوزف تیلور و راسل هاس در سال 1993 بخاطر کشف آن به دریافت جایزه نوبل فیزیک نائل شدند.این تپنده که چرخش آن بدور خود تنها در 0.059 ثانیه طول می کشد با دوره 8 ساعته حول یک ستاره نوترونی می چرخد.پالسهای این ستاره نوترونی تاکنون مشاهده نشده که احتمالا" ناشی از زاویه دید آن باشد.در بعضی زمانها پالس ها 3 ثانیه از بقیه زمانها زود تر می رسند بنابراین عرض مداری چرخش تپنده به اندازه 3 ثانیه نوری وچیزی در حد قطر خورشید است.با توجه به این مشاهدات جرم دو ستاره بین یک تا سه برابر جرم خورشید محاسبه شده است.مطالعات دقیق نشان داده اند که با مرور زمان دو ستاره به هم نزدیک می شوند که این طبق روابط نسبیت عام  ناشی از تابش انرژی به صورت امواج گرانشی است.چرخش محور بزرگ بیضی مداری ستاره تپنده نیز به اندازه 4 درجه در سال است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

www.astro.cornell.edu/.../astro201/psr1913.htm