کد خبر: 5271
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Beta Pictoris / /

ستاره ای از رده طیفیA5    از ستارگان رشته اصلی  با قدر 9/3 که در فاصله 62 سال نوری قرار دارد.این ستاره  دارای یک قرص  پیش سیاره است که از زمین به صورت لبه ای دیده می شود.عکسهای بدست آمده از تلسکوپ فضایی هابل و بعضی تلسکوپهای بزرگ زمینی, این پیش سیاره را نشان می دهند.قطر این قرص درحدود 400 واحد نجومی  یعنی 4 برابر منظومه شمسی است.این قرص  ازغبار  و گاز هیدروژن تشکیل شده است..مطالعات طیفی ومدل سازی های کامپیوتری نشان می دهند که تعدادی اجرام جامد که احتمالا" سیاره هستند درون این قرص وجود دارند.

این جرم در محدوده صورت فلکی سه پایه نقاش قرار دارد.