کد خبر: 5223
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Arc Second (second of Arc)

ثانیه قوسی

/ / / Arc Second (second of Arc) / /

یک واحد اندازه گیری زاویه های کوچک.برابربا یک شصتم دقیقه قوسی یا یک سه هزاروششصدم درجه قوسی.جدایی زاویه ای ستاره های دوتایی و قدرت تفکیک تلسکوپها بر اساس این واحد بیان می شود.