کد خبر: 5209
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / maffei 1 group / /

نزدیک ترین خوشه کهکشانی به خوشه محلی.این گروه احتمالا" تحت تاثیر گرانشی کهکشان بزرگ آندرومدا به خارج از گروه محلی کشیده شده است.کهکشان بیضوی maffei 1  بزرگترین عضو خوشه بوده وبهمراه کهکشان maffei 2  در سال 1968 بکمک تصویر برداری مادون قرمز توسط  paolo maffei  کشف شد. هردو کهکشان در صورت فلکی ذات الکرسی قرار دارند.maffei 1  درفاصله 10 میلیون سال نوری  وmaffei 2 در فاصله 16 میلیون سال نوری قراردارد.کهکشان maffei 2   یک کهکشان مارپیچی میله ی است.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

 

 http://seds.org/messier/xtra/ngc/maffei1g.html