کد خبر: 5186
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Capella

عیوق

/ / / Capella / /

ستاره آلفای ارابه ران که قدر آن 0.08 وششمین ستاره پرنور آسمان است.در فاصله  42 سال نوری و ستاره ای دوتایی طیفی  است که از دو ستاره غول زرد رنگ تشکیل شده که بادوره 104روزه حول مرکز جرم مشترکشان می چرخند.دوستاره احتمالا از رده های طیفی G6 III و G2 III هستند.