کد خبر: 5184
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Carbon Stars / /

(ستاره رده C) ستارگان غول سردی هستند که دمای آنهابین 2000 تا 5800 درجه کلوین است.خطوط قوی جذبی ناشی از وجود کربن؛ CN CH,  در طیف آنها وجود دارد و مقدار کربن در اتمسفرشان نیز بیشتر از اکسیژن می باشد.ستاره های رده  Cبه دو دسته تقسیم می شوند ,ستارگان رده R که از لحاظ دمایی مشابه ستارگان رده های طیفی GوK  هستند وستارگان رده N  که از لحاظ دمایی مشابه ستاره های رده طیفی M هستند