کد خبر: 5083
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

خوشه کندوی عسل / / / m44 / Praesepe Cluster / Beehive Cluster

صورت فلکی سرطان یا خرچنگ در بین دو صورت فلکی جوزا و ثور قرار دارد. این صورت فلکی کم فروغ است و ستاره هایش از قدر۵/۳ درخشانتر نیستند. اما در مرکز آن جرمی کلاسیک و قابل دید با دوربین دوچشمی با نام خوشه ستاره ای M۴۴ موجود است. در روزگاران باستان این خوشه آخور نامیده می شد. اما در حال حاضر عموما” کندو نامیده می شود. در کنار این خوشه دو ستاره حمارین(الاغ ها) در حال خوردن علف در آخورند. در سمت شمال ستاره گامای سرطان با قدر ۷/۴ به نام حمار شمالی و در جنوب دلتای سرطان با قدر۹/۳ قرار گرفته اند. در شب های مناسب و با هوای مساعد M۴۴ با چشم غیر مسلح به صورت توده ای غبار آلود دیده می شود. در یونان باستان این مجموعه را می شناختند،چرا که با بستن یک چشم و نظاره کردن به آن ظاهرا” وضعیت هوا را پیش بینی می کردند. اگر در شبی که هوا مناسب بود آخور غیر قابل دید می شد طوفان را پیش بینی می کردند.

M۴۴ به اندازه ۵/۱ درجه از آسمان ، معادل سه برابر ماه بدر را می پوشاند. خوشه کندوی عسل حتی از خوشه پروین در صورت فلکی ثور هم وسیع تر است. با این تفاوت که ستاره های این خوشه چندان درخشنده نیستند. درخشنده ترین عضو کندو یعنی اپسیلون سرطان از قدر ۳/۶ و به رنگ سفید است. در تمام خوشه M۴۴ تعداد ۲۰ ستاره درخشنده تر از قدر هشتم موجود است و بقیه روشن تر از قدر دهم اند. مشاهده این ناحیه از آسمان با دوربین های دوچشمی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد و ستاره های آن همانند دسته های زنبور عسل در کنار کندو دیده می شوند. ستاره های این خوشه در فاصله ۵۲۰ سال نوری قرار دارند.

 


منبع :سایت www.ahvazastro.ir

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-44.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز  NGC2632

95'

577

3.7

08 40

19  59

سرطان