صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
carme
شناسه خبر : 59701396/02/18 -

کارمه

/ / / carme / /

یازدهمین قمر مشتری که درسال ۱۹۳۸ توسط nicholson کشف شده است.قطر آن ۴۰کیلومتر وقدر آن9/17 است.فاصله متوسط از مرکز مشتری 22350000 کیلومترومدت گردش نجومی آن 692 روز است خروج از مرکز مداری آن ۲۵۳/۰بوده وکشیدگی مدار آن نیز ۱۶۵درجه است.مدار آن با چند قمر دیگر مشتری مشترک است.