کد خبر: 5970
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / carme / /

یازدهمین قمر مشتری که درسال ۱۹۳۸ توسط nicholson کشف شده است.قطر آن ۴۰کیلومتر وقدر آن9/17 است.فاصله متوسط از مرکز مشتری 22350000 کیلومترومدت گردش نجومی آن 692 روز است خروج از مرکز مداری آن ۲۵۳/۰بوده وکشیدگی مدار آن نیز ۱۶۵درجه است.مدار آن با چند قمر دیگر مشتری مشترک است.