صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Merop
شناسه خبر : 58771396/02/18 -

مروپ

/ / / Merop / /

نام یکی از ستاره های ملاقه دب اکبر باقدر 2/4  از رده طیفی B5