صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Array for Microwave Background Anistoropy (AMIBA)
شناسه خبر : 53071396/02/18 -

آرایه تلسکوپی آنیستروپی مایکروویو زمینه

/ / / Array for Microwave Background Anistoropy (AMIBA) / /

آرایه‌ای از تلسکوپهای رادیویی در مانواکی در جزایر هاوایی که متعلق به دولت تایوان بوده و هدف آن مطالعه در ساختمان تابش زمینه کیهانی است. این  ارایه شامل 19 عدد رادیو تلسکوپ با قطرهای 2/1 و 3/0 متری با یک ترکیب ویژه است.

 سایت رسمی این رصدخانه

                                   http://amiba.asiaa.sinica.edu.tw/