کد خبر: 5307
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Array for Microwave Background Anistoropy (AMIBA) / /

آرایه‌ای از تلسکوپهای رادیویی در مانواکی در جزایر هاوایی که متعلق به دولت تایوان بوده و هدف آن مطالعه در ساختمان تابش زمینه کیهانی است. این  ارایه شامل 19 عدد رادیو تلسکوپ با قطرهای 2/1 و 3/0 متری با یک ترکیب ویژه است.

 سایت رسمی این رصدخانه

                                   http://amiba.asiaa.sinica.edu.tw/