صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Arc Second (second of Arc)
شناسه خبر : 52231396/02/18 -

ثانیه قوسی

/ / / Arc Second (second of Arc) / /

یک واحد اندازه گیری زاویه های کوچک.برابربا یک شصتم دقیقه قوسی یا یک سه هزاروششصدم درجه قوسی.جدایی زاویه ای ستاره های دوتایی و قدرت تفکیک تلسکوپها بر اساس این واحد بیان می شود.