صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Spectroheliogram
شناسه خبر : 50941396/02/18 -

خورطیف نگار

/ / / Spectroheliogram / /

اسبابی که از خورشید،در نور تکفام(یک رنگ)عکس می گیرد.  spectro  به معنای طیف helio  به معنای خورشید وgram  به معنای نگار است.

واژه های مرتبط:طیف نگار--- خورطیف نما