کد خبر: 5094
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Spectroheliogram

خورطیف نگار

/ / / Spectroheliogram / /

اسبابی که از خورشید،در نور تکفام(یک رنگ)عکس می گیرد.  spectro  به معنای طیف helio  به معنای خورشید وgram  به معنای نگار است.

واژه های مرتبط:طیف نگار--- خورطیف نما