کد خبر: 6333
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Longitude of Periapsis

طول حضیض

/ / / Longitude of Periapsis / /

این زاویه برابر است با حاصل جمع طول گره صعودی با آرگومان حضیض