کد خبر: 6327
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Geodetic effect

اثر ژئو دتیک

/ / / Geodetic effect / de Sitter effect /

اثر انحنای فضازمان روی حرکت جسمی که حول جسم بزرگتری در حال گردش است.مانند حرکت ماهواره ها بدور زمین.این پدیده توسط نسبیت عام انیشتین پیش بینی شده است.در کنار این پدیده اثر لنز تیرینگ قرار دارد که البته ناشی از چرخش جسم مرکزی(برای نمونه زمین) می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://en.wikipedia.org/wiki/De_Sitter_precession