کد خبر: 6318
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره های متغییر RR تلسکوپی / / / Symbiotic novae / RR Telescopii variables /

نوعی ستاره سیمبیوتیک که دارای انفجارهای مقطعی مانند نواخترها بوده اما شیب دامنه تغییرات نوری آنها کمتر است.(بهمین دلیل نواخترکند نامیده می شوند). امکان دارد این گروه هم جنس ستاره های گونه میرا با دوره تناوب طولانی  ودامنه تغییرات نوری بین1 تا 2 قدر باشند. ستاره همدم  معمولا"از نوع غول یا ابر غول است(برخلاف نواخترهای حقیقی که ستاره ای از رشته اصلی یا اندکی متحول شده است)یک  انتقال جرم دائمی نیز بین دو مولفه وجود دارد. ستاره RR  تلسکوپی  در صورت فلکی تلسکوپ سر دسته این گروه می باشد بنابراین این گروه با نام ستاره های متغییر RR  تلسکوپی هم شناخته می شود.