کد خبر: 6317
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Semidetached binary / /

گونه ای ستاره ای دوتایی نزدیک که در آن یکی از ستاره ها لب روچه خود را پرکرده است.انتقال مواد از همین ستاره رخ می دهد.در بسیاری از سیستمها مواد بطور مستقیم بر سطح ستاره همراه فرود می آید( و موجب انفجارات مقطعی در منطقه ای محدود از سطح ستاره می شود) اما در مواردی نیز موجب شکل گیری قرص برافزایشی می شود.تمام متغییرهای انفجاری مخرب دوتایی در این دسته قرار می گیرند.