کد خبر: 6315
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Z camelopardalis variables / /

گونه ای از ستاره های متغییر انفجاری  مخرب از نوع U  جوزایی یا نواخترهای کوتوله.این ستاره ها علاوه بر انفجارهای دوره ای متداول U  جوزایی دارای دوره های توقف (Standstills) می باشند. معمولا"یک دوره توقف در زمان پایان درخشش شروع شده وبه شکل یک دوره با درخشندگی ثابت با حدود یک قدر تیره تر از حداکثر درخشندگی خواهد بود که این حالت بین چند روز تا 1000روز رخ می دهد.مقدار متوسط انرژی برونداد در یک دوره توقف بیشتر از یک دوره درخشش انفجاری است.دوره های توقف زمانی رخ می دهند که آهنگ انتقال جرم از ستاره همدم به سمت قرص برافزایشی برای وقوع یک انفجارعادی زیاد است.ستاره Z زرافه ای که ستاره نمونه گروه است ستاره ای است دوتایی شامل ستاره ای کوتوله مانند خورشید از رده طیفی G  و کوتوله ای سفید یا زیرکوتوله ای آبی است که هر 7 ساعت و21 دقیقه حول همدیگر چرخیده وانفجارها در فاصله زمانی حدود 20 روز رخ می دهند.ستاره نمونه یعنی Z زرافه ای در صورت فلکی زرافه قرار دارد.