کد خبر: 6314
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Magnetic variable stars / /

 گونه ای ستاره های متغییر انفجاری مخرب در سیستمهای ستاره ای دوتایی نزدیک بهم که در آن یک کوتوله سفید اصلی دارای میدان مغناطیسی قوی بوده که این میدان منجر به تغییرات شعاعی جریان مواد در سیستم دوتایی می شود.این گروه با توجه به شدت میدان مغناطسی شان به دو زیر گروه ستارگان AM  جاثی(یا polars) وستارگان DQ  جاثی(یا ستارگان نیمه polars) تقسیم می شوند.

این گروه با نام ستاره های دوتایی مغناطیسی انفجاری مخرب هم شناخته می شوند.