کد خبر: 6310
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / X-ray variables / /

چشمه های اشعه ایکسی که در نور دیدگانی، متغییر دیده میشوند و دارای مشابهت زیادی با متغییرهای نوع انفجار مخرب هستند(بویژه با ستاره های دوتایی متغییر تخریبی).تغییرات نور دیدگانی چنین ستاره هایی بسیار تحت تاثیر تغییرات ناحیه اشعه ایکس میباشد.دو نوع ویژه ستاره های متغییر AM  جاثی(یا POLARS ) وستاره های متغییر HZ  جاثی (یا  پالسارهای اشعه ایکسی)میباشد.