کد خبر: 6306
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Intrinsic variables / /

ستاره های متغییری که تغییرات نور آنها ناشی از تغییرات درخشندگی خود ستاره وتغییرات ناشی از سیر مراحل تکامل می باشد ونه تغییر شکل های هندسی و فرآیندهای خارجی مانند گرفتگی  توسط ستاره دیگر  .

گروه دیگر شامل متغییرهای غیر ذاتی می گردد.

این گروه شامل ستاره های متغییر زیر می شود:

1-       ستاره های متغییر تپشی شامل ستاره های قیفاووسی،ستاره های RR  شلیاقی ،RV ثوری ،متغییرهای بلند دوره (مانند ستارگان میرایی ومتغییرهای نیمه منظم)وستاره های تپشی غیر شعاعی(مانند ستارگان ZZ قیطسی)

2-       ستاره های متغییر انفجاری شامل ستاره های UV قیطسی، FU  جباری ،گاما جباری ،R  اکلیل شمالی ، RS سگان شکاری ،S ماهی طلایی ،ستارگان ولف رایت ،ستاره های متغییر جباری(شامل ستاره های تی ثوری،YY جباری ومتغییرهای نامنظم)

3-       ستاره های متغییر انفجاری مخرب: شامل ابرنواخترها،نواخترها ،نواخترهای تجدید شونده ،ستاره های  Uجوزایی،ستاره های مغناطیسی(شامل ستاره های AM  جاثی وDQ  جاثی) وستاره های سیمبیوتیک (شامل ستاره های Z آندرومدایی)

4-       ستاره های متغییر اشعه ایکسی