کد خبر: 6292
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Microwave burst / /

تابش امواج رادیویی ناگهانی در خورشید در طول موجهای در حد میلیمتر تاسانتی متری.این امواج معمولا" همراه با زبانه های دیدگانی و/یا زبانه های اشعه ایکس هستند.این تابشها چشمه اصلی الکترونهای جو خورشید نیز به حساب می آیند.