کد خبر: 6279
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Besselian year

سال بسلی

/ / / Besselian year / /

فاصله زمان لازم برای اینکه بعد خورشید متوسط فرضی به اندازه 24 ساعت افزایش یابد.شروع آن اینگونه تعریف می شود :زمانی که طول خورشید متوسط دقیقا" 280 درجه(یا بعد 8 ساعت و40 دقیقه)است.این زمان به این دلیل انتخاب شده که تقریبا" با اول ژانویه تطابق دارد.سال بسلی با سال اعتدالی برابر بوده ومقدار آن 365.2422 روز است.سال بسلی واحد پایه دوره بسلی است که البته اکنون از آن استفاده نمی شود.

این نام به افتخار ستاره شناس وریاضی دان آلمانی در قرن 19 فریدریچ بسل انتخاب شده است.

 

واژه های مرتبط:

سال گاووسی