کد خبر: 6263
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Majumdar-papapetro space time / /

در نسبیت ،فضازمانی استاتیک که فقط دارای میدانهای الکتریکی است .در این میدانها صفحات تراز پتانسیل گرانشی(V) وپتانسیل الکتریکی(Ф) با هم تطابق دارند.جواب معادلات گرانشی به شکل زیر است که در آن A  و B  ثابتهای اختیاری هستند وG  ثابت گرانشی است.

V=A+BФ+(1/2)GФ*Ф