کد خبر: 6260
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Maser / /

مخفف کلمات تقویت میکروموجی انتشار تحریک شده تابش.تقویت تابشی که ناشی از حالتهای تحریک شده مولکولها می باشد.درحالیکه میزر رامی توان در آزمایشگاه نیز تولید کرد میزرهای علم اخترفیزیک دارای اهمیت خاصی هستند.خطوط تقویت شده در فرکانسهای محدوده 1 تا 100 گیگاهرتز  ناشی از ابرهای مولکولی در نواحی تشکیل ستارگان ویا در هاله دور ستارگانی که مراحل آخر عمرشان را طی می کنند ویا ابرغولهای رده M   ستارگان رده S  وستارگان کربنی مشاهده شده اند.در این محیط ها مولکولهای دواتمی یا پیچیده تر توسط تابش ناشی از ستاره تفکیک نشده اند.میزرها توسط نشر القا شده بوجود می آیند:فوتونی که فرکانس آن با فرکانس یک انتقال خاص بین دو حالت اتمی مطابقت داشته باشد موجب نشر فوتونی دیگر می شود وفرکانس وفاز فوتون جدید با فوتون اولیه یکسان است.زمانی که( در اثر دریافت انرژی از یک تابش زمینه )جمعیت ترازهای با انرژی بالاتر از ترازهای باانرژی کمتر بیشتر باشد نتیجه یک تقویت کلی در تعداد فوتونها می باشد.

 میزرهای اخترفیزیکی در چندین فرکانس که با انتقال چرخشی در مولکولهای دو وسه اتمی مطابقت دارند مشاهده شده اند.قویترین میزرها در کهکشانهای بغییر از کهکشان راه شیری در فرکانس 235/22 گیگاهرتز مشاهده شده اند.این فرکانس با انتقال چرخشی مولکولهای بخار آب مطابقت دارد.اینها با نام مگامیزرهای آبی (water mega-masers)شناخته می شوند.