کد خبر: 6255
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Naked singularity

تکینگی عریان

/ / / Naked singularity / /

در نسبیت عام ،تکینگی ای که درون یک سیاهچاله مخفی نشده باشد.تکینگی مکانی است که قوانین شناخته شده فیزیکی اعتبار خود را از دست می دهند.بنابراین تکینگی اصولا" می تواند ماده وتشعشع رابا آهنگی وبه مقادیری غیر قابل پیش بینی از خود ساتع کند. معادلات انیشتین به خودی خود نمیتواند آفرینش نقاط  تکینگی عریان را ممنوع کند.نمونه هایی از حل دقیق معادلات انیشتین را می توان نام برد که در آن نقاط تکینگی وجود دارد.این نکته که نقاط تکینگی عریان می توانند طی رمبش اجرام ابرجرم تولید شوند از موارد قابل توجه درتئوری ها می باشد.تاکنون هیچ مشاهده ای از این نقاط انجام نشده است.بنابراین تنها نقطه تکینگی که در ستاره شناسی مشاهده ای مطرح است همان تکینگی ای است که به آفرینش کیهان منجر شده است.