کد خبر: 6252
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Magnetogram / /

نمایش گرافیکی از قطبیت وشدت میدان مغناطیسی خورشید.مگنتوگرام نشاندهنده وضعیت میدان مغناطیسی شیدسپهر شامل لکه های خورشیدی وشبکه های مغناطیسی عمومی می باشد.