کد خبر: 6250
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Magnetic crochet / /

تغییرات سریع درمیدان مغناطیسی سمت روز زمین که بدنبال رسیدن آثار زبانه های خورشیدی رخ می دهد.این تغییرات با خود زبانه آغاز می شوند اما دارای عمر کمتری بوده و ناشی از جریانات الکتریکی درون یونکره پایینی زمین ونتیجه تغییرات رسانایی ویونیزاسیون القاء شده از زبانه های خورشیدی هستند.