کد خبر: 6234
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Crescent orientation / /

برای رصد وگزارش نتیجه هلال لازم است مشخص شود که سمت تحدب هلال با افق چه زاویه ای می سازد.به این زاویه ،زاویه توجیه هلال با افق می گوییم.

در ایران به پیشنهاد استاد محمد رضا صیاد (پیشکسوت تقویم ورویت هلال در ایران)هلال با زاویه توجیه ۱۸۰ درجه را هلال خجالتی می شناسند.اکثر هلال های ایران در شامگاه زاویه توجیه ۹۰تا ۲۴۰ درجه دارند.هلال هایی که تحدب به سمت چپ دارند(توجیه ۲۴۰ درجه)فقط زمانی پیش می آیند که ماه دارای حداکثر عرض دایرة البروجی شمالی است.هلالهای صبحگاهی ایران نیز زاویه توجیه شان بین ۱۵۰ تا ۲۷۰ درجه است.

منبع: مقاله ای از آقای سید قاسم رستمی