کد خبر: 6222
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Moon delay

مکث ماه

/ / / Moon delay / /

مدت زمانی که ماه بعد از غروب خورشید به زیرافق می رود.هر چه مدت مکث بیشتر باشد زمان برای تاریک شدن آسمان و فرصت برای بدام انداختن هلال ماه  بیشتر است.حداقل زمان لازم مکث برای رویت با چشم غیر مسلح حدود ۳۰ دقیقه وبرای چشم مسلح ۲۰ دقیقه است.

برای هلال صبحگاهی :فاصله زمانی بین طلوع ماه تا طلوع خورشید.

انواع غروب برای اجرام بزرگ سماوی مانند ماه و خورشید:

۱-طلوع وغروب هندسی:زمانیکه مرکز جسم به صفحه افق ناظر می رسد واصطلاحا" در ارتفاع صفر قرار می گیرد.در ستاره شناسی این نوع طلوع وغروب در محاسبات مورد نظر قرار می گیرد.

۲-طلوع وغروب حقیقی:زمانیکه بالاترین حد جسم بر افق ناظر مماس می شود.به عبارت دیگر آخرین پرتوی جسم به چشم ناظر رشیده وبعد از آن کل جسم زیر افق می رود.

۳-طلوع وغروب ظاهری:در رصدگاه ممکن است بدلیل وجود موانعی همچون کوه وتپه جرم سماوی زودتر از آنچیزی که محاسبات مشان می دهند غروب نماید.این نوع غروب در محاسبه مکث فایده ای ندارد.


منبع : مقاله ای از آقای سید قاسم رستمی