کد خبر: 6217
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

سال انقلابی(برجی) / / / Tropical year / /

واحد زمان در بیشتر تقویمها،مدت حرکت ظاهری مداری خورشید است که سال نامیده می شود.برای تعیین مدت حرکت یک متحرک به یک نقطه نشانه،یا به بیان دقیقتر به یک راستای گذرنده بر نقطه نشانه وهمچنین ناظر نیاز است.در نجوم،برای تعیین دوره حرکت ظاهری مداری خورشید، ازراستاهای متفاوتی استفاده می کنند.در این حالت،مدت یک سال برابر فاصله زمانی بین دو عبور متوالی خورشیداز راستای مورد نظر است.مهمترین راستاهای مورد استفاده عبارتند از :راستای زمین- ستاره ،راستای زمین –گره مدار ماه(یکی از دو نقطه تقاطع مدار ماه با دایرﺓالبروج) وراستای زمین –نقطه اعتدال بهاری(اولین نقطه حمل).مدت بدست آمده از راستاهای یاد شده با هم متفاوتند.مدت بدست آمده از راستای زمین-نقطه اعتدال بهاری را سال اعتدالی می نامند.دلیل این نامگذاری ،نقش نقطه اعتدال در تعیین مدت سال یاد شده است.مدت متوسط سال اعتدالی 24219/365 روز (یا 365 روز و5 ساعت و48 دقیقه و2/45 ثانیه )است.مدت سال اعتدالی بدلیل حرکت تقدیمی اعتدالین با آهنگ 2637/50 ثانیه قوسی در سال ودر خلاف جهت حرکت خورشید ،کوتاهتر از مدتی است که خورشید برای طی کامل دایرﺓالبروج (یا سال نجومی)نیاز دارد.از سال اعتدالی بیشتر از دو سال دیگر یعنی سال نجومی و سال گرهی استفاده می شود.دلیل آنوجود رابطه تنگاتنگ سال اعتدالی با فصول چهاگانه وتاثیر فصول بر فعالیتهای بشری است.برای مثال نقطه اعتدال فروردین مبداءفصل بهار طبیعی در نیم کره شمالی زمین ونقطه اعتدال مهر، مبداءفصل پاییز طبیعی در این نیم کره است.به همین جهت سال اعتدالی را سال فصلی(season year) یا سال طبیعی نیز می نامند.

 


منبع :کتاب تقویم هجری شمسی نوشته دکتر ایرج ملک پور