کد خبر: 6185
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Nutation / /

تغییرات اندکی به شکل لرزش سینوسی بادامنه  نه ودودهم ثانیه قوسی که با دوره۱۸/۶ ساله (یکی از دوره های مداری ماه : بدلیل انحراف حدود ۵ درجه ای مدار ماه با مدار زمین )در حرکت دایروی تقدیمی زمین رخ می دهد.این تغییرات بیشتر ناشی از گرانش و فاصله متغییر ماه با زمین می باشد.

این حرکت در سال ۱۷۲۸ توسط جیمز برادلی کشف شد ولی ۲۰ سال بعد بود که دلیل آن آشکار گردید.در حال حاضر مقدار این تغییرات با دقت خوبی قابل محاسبه است.