کد خبر: 6166
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Epimetheus / /

نام یکی از اقمار سیاره زحل

برای کسب اطلاعاتدرباره نامگذاری عوارض سطحی آن به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/SearchResults?target=EPIMETHEUS