کد خبر: 6144
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Hour angle / /

زاویه یا کمانی است که روی استوای سماوی (از نقطه تقاطع استوای سماوی و نصف النهار سماوی ) به طرف غرب آسمان تا پای دایره ساعتی جسم اندازه گیری می شود وبا گذشت زمان مقدار آن زیاد می شود.واحد آن ساعت واجزای آن (دقیقه وثانیه ) می باشد.

زاویه ساعتی نقطه اعتدال بهاری را در هر لحظه زمان نجومی می گویند.زاویه ساعتی خورشید بعلاوه 12 ساعت برابر با زمان خورشیدی ظاهری محلی خواهد بود.زاویه جسمی که روی نصف النهار سماوی باشد صفر است.زاویه ساعتی نقطه غرب آسمان ساعت 6 وزاویه ساعتی نقطه شرق آسمان ساعت 18 می باشد.