کد خبر: 6016
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Elongation

کشیدگی

/ / / Elongation / /

فاصله زاویه ای بین خورشید ویک سیاره یا بین خورشید وماه آنگونه که از زمین مشاهده می شود.به زبان علمی تر تفاوت در مقدار طول سماوی دو جسم که بر حسب درجه بیان می شود.زمانیکه کشیدگی یک جسم صفر باشد گفته می شود در حالت مقارنه (داخلی یا خارجی) می باشدوکشیدگی 180 درجه به معنای مقابله است.بیشترین فاصله زاویه ای بین سیارات تیر وناهید هنگامیکه شرق یا غرب خورشید باشند بیشترین کشیدگی نامیده می شود.این دو سیاره هنگامیکه در کشیدگی شرقی خورشید باشند در آسمان شب دیده شده وهنگامیکه در کشیدگی غربی باشند هنگام صبح دیده می شوند.

بیشترین کشیدگی سیاره ناهید 47 درجه وبیشترین کشیدگی تیر حدود 20 درجه است.