کد خبر: 5996
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Field curvature / /

دردر در سیستمهای نوری وقتی همه ابیراهیهایی که تا به حال ذکر شده اند بر طرف شوند ، واضحترین تصویر بجای اینکه روی یک صفحه مسطح متمرکز شوند روی یک سطح انحناء دار که صفحه پتزوال نیز نامیده می شود تشکیل می شود .

 

 

دو ابیراهی آستیگماتیسم و انحنای میدان را باید در ترکیب با هم بررسی کرد چرا که تصحیح یکی موجب افزایش دیگری می شود . اگر در سیستمی ابیراهی  آستیگماتیسم را برطرف کنیم خطوط  T  و  S  بر هم منطبق می شوند ولی بدلیل انحنای میدان ، تصویر روی یک سطح انحناءدار تشکیل می شود .

 

 اگر فرض کنیم بخواهیم از این سیستم در عکاسی استفاده کنیم سه حالت پیش می آید .

 

 اگر صفحه فیلم را  در موقعیت  A  قرار بدهیم فقط در مرکز میدان دید تصویری واضح بدست می آید و در بقیه نواحی تصویر مات خواهد بود . اگر صفحه فیلم را  در موقعیت     B قرار بدهیم فقط در نواحی کناری واضح است و اگر  صفحه فیلم را  در موقعیت   C  قرار بدهیم فقط درنواحی میانی میدان واضح خواهد بود . برای اینکه در تمام میدان دید تصویر واضح باشد صفحات فیلم را روی یک سطح انحناء دار مطابق با انحناء میدان قرار می دهند .

بطور کلی اگر در سیستمی توان و ضریب شکست عدسیها ثابت بماند با تغییر انحناء عدسیها و فاصله بین شان و تغییر اندازه و مکان دهانه بند ها ، انحناء میدان ثابت ولی شکل خطوط  T  و  S  تغییر می کند . در شکل زیر سه حالت مختلف نمایش داده شده است .

 

 جالب است بدانید که همواره نسبت  PT  به   PS   بصورت 3 به 1 است  یعنی همواره  PT   سه برابر  PS  است .

در یک عدسی ساده با استفاده از دهانه بند می توان انحناء میدان را کاهش داد .

 

در آدرس زیر اطلاعات مفیدی درباره انحنای میدان وجود دارد:

http://www.telescope-optics.net/curvature.htm