کد خبر: 5993
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Solar mass / /

 جرم خورشید برابر با ۹۸۹۱/۱ میلیارد میلیارد میلیون کیلوگرم می باشد.این جرم ۳۳۲۹۵۰ برابر جرم زمین می باشد. برای بیان جرم سایر ستارگان و جرم کهکشانها از این واحد استفاده می شود.جرم ستارگان دارای ارتباط بسیار مهمی با چگونگی تحول می باشد.