کد خبر: 5987
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Apogee / /

دورترین نقطه در مدار بیضی گونه ماهواره  یا ماه در چرخش بدور زمین.دورترین نقطه در مدار اجرامی که حول خورشید می چرخند aphelion نام دارد.