کد خبر: 5962
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / ganymede / /

سومین قمر از اقمار گالیله ای مشتری باقطر ۵۲۷۶ کیلومتر  قدر آن ۶/۴   وفاصله متوسط از مرکز مشتری ۱۰۷۰۰۰۰ کیلومتر است.مدت زمان گردش نجومی آن ۱۵۵/۷ روز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.solarviews.com/eng/ganymede.htm

 

برای کسب اطلاعات درباره نامگذاری عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/GANYMEDE/target