کد خبر: 5956
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Eclipsing Binary / /

ستاره های دوتایی گرفتی  ستاره هایی هستند که دوتایی بودن آنها با بررسی تغییرات نوری  ستاره پرنورتر وافت وخیزهای آن مشخص می شود .این دوستاره نسبت به ناظر زمینی  به گونه ای قرار گرفته اند که ستاره کم نورتر در چرخش بدور ستاره پرنورتر بطور دوره ای از مقابل آن عبور می کندوموجب پوشاندن تمام یا قسمتی از قرص آن وکم شدن نورانیت آن  می شود. یک نمونه بارز آن ستاره الغول می باشد که تغییرات نوری آن براحتی با چشم غیرمسلح نیز قابل آشکارسازی است.در مورد بعضی از ستاره های بسیارنزدیک به هم انتقال مواد بین دو ستاره نیز وجود دارد.

در ستاره های دوتایی گرفتی می توان با داشتن اندازه مدار ومدت زمان گرفت به تخمینی از اندازه دو ستاره پرداخت.(گفتنی است در ستاره های بزرگ ونزدیک از روشهای تداخل سنجی استفاده می شود)

 واژه مرتبط:

لب روچه  ، ستاره متغییر دبلیو دب اکبری