کد خبر: 5955
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Spectroscopic Binary / /

ستاره های دوتایی طیفی؛ گونه ای از ستاره های دوتایی بسیارنزدیک بهم هستند.این ستاره ها  آنقدر بهم نزدیک هستند که حتی با تلسکوپهای قوی نیز قابل تفکیک نیستند.تنها ستاره پرنورتر مجموعه  قابل مشاهده است .هنگامی که از چنین ستاره ای طیف تهیه می کنیم متوجه می شویم که بصورت ترکیبی از دو سری خطوط طیفی مربوط به دو ستاره مجزا با ویژگیهای متفاوت است.

اگر تفاوت روشنایی دو ستاره بیشتر از یک قدر باشد یعنی تفاوت درخشندگی آنها زیاد باشد خطوط طیفی هر دو دیده نخواهد شد بلکه خطوط مربوط به ستاره پرنورتر مشاهده خواهد شد .به نظر می رسد که خطوط طیفی ستاره پرنور دارای حرکاتی دوره ای جابجا می شود.در این صورت گفته می شود ستاره دوتایی از نوع تک خطی می باشد.

بکمک بررسی طیفی ومشاهده  جابجایی  خطوط طیفی دو ستاره بدلیل چرخش دو ستاره بدور همدیگر و به کمک پدیده دوپلر   است که می توان دوتایی بودن آنرا احساس کرد.لازم به گفتن است که ستاره های چندتایی طیفی نیز وجود دارند.یعنی طیف ستاره پرنور ترکیبی از طیف چندین ستاره است.

 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید (به زبان انگلیسی)

http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/binaries/spectroscopic.html