کد خبر: 5928
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Day / /

زمان لازم برای اینکه زمین یکبار بدور خود بچرخد.روز به چند روش بیان می شود.

روز نجومی که زمان لازم برای دو عبور متوالی یک نقطه مرجع برای مثال اولین نقطه حمل( با میل سماوی صفر) از نصف النهار ناظر می باشد وبرابر است با 23 ساعت و56 دقیقه و091/4 ثانیه .این زمان را می توان بعنوان زمان چرخش حقیقی زمین دانست چراکه موقعیت این نقطه مرجع در کنار ستارگان که بسیار دور هستند را می توان با دقت خوبی ثابت دانست.

 

 

 

روز خورشیدی ظاهری زمان بین دو عبور متوالی خورشید از نصف النهار می باشد والبته طول آن ثابت نیست.بدلیل بیضی بودن مدار زمین واین نکته که خورشید روی دایرﺓ البروج حرکت می کند نه روی استوای سماوی طول این روز می تواند طی یک سال حداکثر 16 دقیقه کم یا زیاد بشود.(به معادله زمان مراجعه نمایید)

 

 

روز خورشیدی متوسط زمان بین دو عبوریک خورشید فرضی است با سرعت ثابت  از نصف النهار. بدلیل حرکت خورشید نسبت به ستارگان زمینه آسمان با آهنگ یک درجه در روز در جهت شرق طول روز خورشیدی متوسط اندکی بیشتر از روز نجومی وبرابر با 24 ساعت و3 دقیقه و555/56 ثانیه می باشد.

یک روز شهری زمان بین دو نیمه شب می باشد واز دو قسمت 12 ساعته تشکیل شده است که با am  و pm  شناخته می شوند.