کد خبر: 5927
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Siderial day

روز نجومی

/ / / Siderial day / /

زمان لازم برای دو عبور متوالی یک نقطه مرجع برای مثال اولین نقطه حمل( با میل سماوی صفر) از نصف النهار ناظر می باشد وبرابر است با 23 ساعت و56 دقیقه و091/4 ثانیه .این زمان را می توان بعنوان زمان چرخش حقیقی زمین بدور خود دانست چراکه موقعیت این نقطه مرجع در کنار ستارگان که بسیار دور هستند را می توان با دقت خوبی ثابت دانست.اگر نقطه مرجع مورد نظر را مرکز قرص خورشید در نظر بگیریم روزنجومی به  روز خورشیدی ظاهری، تغییر نام خواهد داد.انواع روز به 24 قسمت به نام ساعت وهر ساعت به 60 دقیقه وهر دقیقه از 60 ثانیه تقسیم می شود.تعریف روز نجومی وخورشیدی ظاهری برای روز در تقویم هجری قمری تقویم رسمی مسلما نان صادق نیست زیرا در تقویم هجری قمری،روز از لحظه غروب خورشید آغاز ودر لحظه غروب خورشید روز بعد پایان می یابد.

مدت روز نجومی به دلیل حرکت قهقرایی ورقص محوری محور چرخشی زمین در فضا حدود 0084/0 ثانیه خورشیدی متوسط کوتاهتر از مدت چرخش کامل زمین حول محورش است.روز نجومی بدلیل وابستگی فعالیت بشری به حرکت ظاهری روزانه خورشید ونبود وابستگی بین نقطه اعتدال فروردین(اولین نقطه حمل)با حرکت روزانه خورشید،در زندگی روزمره کاربرد ندارد وفقط در رصدخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.