کد خبر: 5926
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Prominence

زبانه

/ / / Prominence / /

منطقه ای از پلاسمای نسبتا" سرد وچگال در بالای رخشانکره  که توسط میدان مغناطیسی خورشید شکل می گیرد.بدلیل اثرات میدان مغناطیسی دما در زبانه های آرام به 10000 درجه کلوین می باشد در حالیکه دمای لایه های مجاور که  تاج خورشید می باشد به 2 میلیون درجه می رسد.زبانه ها به شکل نقاط روشنی که از لبه خورشید بلند می شوند در زمان خورشید گرفتگی مشاهده می شوند.زبانه ها را بکمک طیف نگاشت یا خورطیف نگاشت که از منطقه فام سپهر در خط طیفی هیدروژن آلفا یا خطوط H و K  مربوط به کلسیم یونیده تهیه شده باشد نیز می توان مشاهده کرد.

زمانیکه زبانه ها در مقابل قرص خورشید مشاهده می شوند به صورت رشته هایی تاریک مشاهده می شوند.بطور کلی زبانه ها به دو دسته تقسیم می شوند زبانه های آرام وزبانه های فعال.

زبانه های آرام در دو منطقه در هردو نیمکره شمالی وجنوبی خورشید ومعمولا" در مناطقی دور از نواحی فعال خورشید به چشم می خورند.یک منطقه در سمت قطبی عرضهایی که لکه ها در آن شکل می گیرند ویک منطقه دیگر در نواحی نزدیک قطب ها .زبانه های آرام دارای حرکت قابل توجهی نیستند وبرای چند هفته تاچند ماه  می توانند دوام بیاورند.عموما" طول آنها بین 100000 تا 600000 کیلومتر  وبین 5000 تا 10000 کیلومتر پهنا دارند.بلندی زبانه ها می تواند به 50000 کیلومتر بالاتر از رخشان کره برسد.

زبانه های فعال مناطقی باعمرکم وسرعت زیاد هستند که به همراه مناطق فعال٬ لکه ها و شراره ها در عرضهای پایینی خورشید دیده می شوند.زبانه های فعال به اشکال مختلفی دیده می شوند برای مثال

      _  coronal rain_ surge prominences_ sprays, arch filament system_  Loop prominences

بلندی زبانه های فعال طی یکساعت حتی می تواند به 700000 کلیومتر برسد.زبانه های آرام  هم می توانند از زبانه های فعال شکل بگیرند.زبانه های آرام توسط امواج مورتن(MORETON)  درمناطق دارای  شراره هم تحت تاثیر قرار می گیرند.طول قوس حلقه این زبانه های انفجاری قبل از تکه تکه شدن می تواند به یک میلیون کیلومتر برسد.ناپدید شدن این مناطق نیز عموما" با فوران  تاج خورشیدی (CORONAL MASS EJECTION) همراه می باشد.