کد خبر: 5894
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Aphrodite Terra

آفرودیت ترا

/ / / Aphrodite Terra / /

بزرگترین ناحیه مرتفع قاره مانند در سطح زهره که در نزدیکی استوای زهره و در امتداد شرقی- غربی قرار داشته و طول آن به 10000 کیلومتر می رسد. نام دو ناحیه مهم دیگر Ishtar و Lada terra است. این منطقه از چندین منطقه مجزا تشکیل شده است. منطقه ای شامل کوه‌هایThetis Regio, Ovda Regio در غرب و مرکز که حداکثر ارتفاع آن به 3 تا4 کیلومترا ز سطح متوسط زهره می رسد و منطقه‌ای درشرق با نام Alta Regio که دارای کمربندی از رشته کوه های انحناء دار و قله‌های آتشفشانی می باشد.

منطقه بین Thٍٍٍٍٍٍٍetisو Alta سیستمی پیچیده از کانیون دارد که در قسمت آن با نام‌های DIANA CHASMA و DALI CHASMAشناخته می شود. مناطقی به صورت شیب‌دار و در لبه‌های این مناطق وجود دارد و اختلاف ارتفاع کف این مناطق بالبه های کناری (ارتفع دیواره‌ها) درمورد Dali به شش کیلومتر می رسد.

درمنطقه Alta تعدادی قله آتشفشانی وجود دارد که ارتفاع بلندترین آنها با نام Maat به هشت کیلومتر می‌رسد. نبودن حفره در منطقه آفرودیت نشان می دهد که این منطقه احتمالاً دارای سن کمی است.