کد خبر: 5875
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Meteoroid / /

یک قطعه سنگ(از جنس سنگی یا فلزی)که در فضا بدور خورشید در گردش است این قطعات می توانند قطعه ای از دنباله دارها نیز باشند.امکان اینکه قطعات با ابعاد بزرگتر از یک سانتی متر متعلق به کمربند سیارکها باشند زیاد است.این قطعات اگر از جو سیاره ای عبور کنند شهاب نامیده شده واگر به سطح سیاره برسند شهابسنگ نامیده می شوند.

سنگهای کوچکتر نیز با عنوان ذرات غبار میان سیاره ای شناخته می شوند.

بازتاب نور خورشید از ذرات بسیار کوچک به شکل گیری نور دایرة البروجی منجر می شود