کد خبر: 5863
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Maunder minimum period

دوره کمینه ماوندر

/ / / Maunder minimum period / /

یک دوره 1645 تا 1715 روزه که در آن تعداد لکه های خورشیدی بسیار پایین بوده است.طی این زمان علیرغم تلاش فراوان در مشاهده گهگاهی بطور نادر در عرضهای پایین خورشید مشاهده می شده اند.طی این زمان چرخش خورشید بدور خود نیز آهسته تر از امروزه بوده است.این دوره بافعالیت ناچیز  وغیرعادی توسط چندین رصدگر شفق های قطبی همین طور توسط شمارش بیشتر از حد معمول نوکلوییدهای کیهانی مانند کربن 14 وبریلیم 10 نیز تایید شده است.

وجود بریلیم 10 در هسته های یخی نشان میدهد که همچنان یک دوره فعالیت خورشید وجود داشته است البته مدت  دوره 9 ساله بوده است.

جمع بندی این مشاهدات نشان می دهد که طی دوره کمینه ماوندر  مقدار ثابت خورشیدی بین دودهم تا نیم درصد کاهش داشته است.دوره کمینه ماوندر با یک دوره زمانی بطور غیرعادی سرد در زمین مطابقت دارد این دوره بانام عصریخبندان کوچک هم شناخته می شود.