کد خبر: 5821
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Adaptive optics / /

                                              

تلسکوپهای که آینه های آنها توسط کامپیوتر کنترل می شود. آیینه این تلسکوپ ها نازک و با قابلیت تغییر شکل بوده و کامپیوتر مرکزی با دستور به ساختمان بندی پشت آیینه جهت و شکل آنرا تغییر می دهد. در این روش از یک ستاره راهنما هم استفاده می شود. کامپیوتر با توجه به تغییرات نوری ستاره راهنما و تغییرات جبهه موج دریافتی ناشی از اثرات جوی تصمیم گیری می کند که آیینه ها را به چه شکل تغییر بدهد. تلسکوپهای بازتابی بزرگ که آیینه ها ی آنها بصورت چند تکه است بیشتر از فن آوری استفاده می کنند. قسمتی به نام حس گر جبهه موج به عکسبرداری بسیار سریع از ستاره مرجع می پردازد و با توجه به آن سیگنالهایی به سیستمهای تغییر شکل آیینه ارسال می کند این ارسال باید سریع باشد تا بتوان اثرات مخرب لحظه ای جو را به حداقل رسانید. گفتنی است اگر ستاره پر نوری به عنوان راهنما در میدان دید وجود نداشته باشد، با ارسال یک باریکه لیزر سدیمی یک ستاره مصنوعی در آسمان ایجاد می شود ( در منطقه مورد نظر) این ستاره در واقع ناشی از تحریک اتمهای سدیم جوی در ارتفاع صد کیلومتری است. اولین تلسکوپی که در آن از چنین فن آوری استفاده شد تلسکوپ NTT به معنای تلسکوپ با فن آوری جدید با قطر 6/3 می باشد که در سال 1989 در رصد خانه جنوبی اروپا عملیاتی شده و در سال 1997 نیز به روز آوری شده است. دقت تصویر برداری آن به 2/0 ثانیه قوسی می رسد. مقدار جابجایی مقطعی آیینه های نازک مورد استفاده بسیار کم و در حد یک ده هزارم ضخامت موی انسان می باشد .